WoodMark

Изготвување на договор за соработка

Чекори

• Изготвување на Договор за соработка во кој се содржани сите податоци поврзани со двете страни – нарачател и изведувач. Анекс 1, во кој се содржани сите технички цртежи од мебелот со нивен детален опис и Анекс 2, пресметка (ценовна понуда).

• Верификација на Договор за соработка. Договорот може да биде заверен електронски, или потпишан лично.

• Изготвување на работен налог (теничка документација за производтсво),
набавка на репроматеријали и оков и производствен процес – изработка на мебел.

• Непосредно пред пакување и испорака, нашиот тим Ве контактира во однос на утврдување на деталите за испорака и монтажа на мебелот.

• По завршувањето на монтажата, следи контрола на квалитет, заедно со нарачателот, како би можеле да ја издадеме и завериме гаранцијата за изработката на мебелот.

Реализација на ентериерни решенија и изработка на мебел по мерка.

Контакт
+389 02 520 9642
kontakt@wmdizajn.com
Адреса
Јустинијан Први 2б, Скопје 1000
UP